Language Learning Creations by Crouch Children's Book Interactive Vocabulary Learning Games Creations by Crouch Language Learning English Learning Audio Files MP3s Main Page
social media How the Fox Got His Color on Facebook How the Fox Got His Color on YouTube mail to artist

ResourcesWhere Hummingbirds Come From
Nơi mà chim ruồi bắt nguồn

Bilingual Vietnamese-English Where Hummingbirds Come From

Translated by Dang Manh Kha

It was a cold winter day. The snow was falling outside and grandmother was in her chair by the fireplace.
Đó là vào một ngày đông lạnh lẽo. Ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi và bà thì ngồi trên chiếc ghế bên lò sưởi.

She had that far away look she gets sometimes. I crawled up into her lap hoping for a story.
Ánh nhìn xa xăm đôi khi thường thấy nơi bà. Tôi bò lên đùi và mong chờ được nghe một câu chuyện.

She wrapped her arms around me and said, "When I was a little girl just like you, my grandmother told me about some magic waters."
Bà ôm tôi trong vòng tay và nói: “Khi bà còn là một đứa trẻ giống như cháu bây giờ, bà của bà đã kể cho bà nghe về những thứ nước chứa phép thuật”.

 

 


 

Where Hummingbirds Come From


Grandmother smiled at me and asked, "Would you like to hear what she had to say?"
Bà cười với tôi và hỏi: “ Cháu có muốn nghe cụ đã kể gì không?”

"Oh boy!" I thought, as I eagerly shook my head yes. "This is just what I was hoping for."
Ôi trời!" Tôi thầm nghĩ, khi tôi hăm hở gật đầu và nói có: “Đây đúng là điều mà tôi mong muốn”