Language Learning Creations by Crouch Children's Book Interactive Vocabulary Learning Games Creations by Crouch Language Learning English Learning Audio Files MP3s Main Page
social media How the Fox Got His Color on Facebook How the Fox Got His Color on YouTube mail to artist

ResourcesWhere Hummingbirds Come From
हुम्मिंग चराहरु कहाँ बाट औंचा

Bilingual Nepali-English Where Hummingbirds Come From

Translated by Richa Pokhrel

It was a cold winter day.  The snow was falling outside and grandmother was in her chair by the fireplace. 
एकदम जाडो दिन थियो. बाहिर हिउँ जराकोथ्यो, हजुरामा कुर्शी मा बस्नु भकियोथ्यो
एकदमै जाडोको दिन थियो. बाहिर हिऊ परिरहेको थियो, हजुरआमा आगोको नजिक आफ्नो कुर्सीमा बस्नुभएको थियो.

She had that faraway look she gets sometimes. I crawled up into her lap hoping for a story. 
बेलाबेलामा उसमा अति दुरसम्मको हेराई झल्कन्थियो. म हजुरआमाको काखमा गएर कथा सुन्नको लागि तयार भएर बसे.

She wrapped her arms around me and said, "When I was a little girl just like you, my grandmother told me about some magic waters." 
उसले मलाई उस्को दुवै हाथले लपेट्दै भन्नुभयो, " जब म तिमी जस्तै सानो थिए, मेरो हजुरआमाले मलाई जादूवाला पानीहरुकोबारेमा बताउनुभयो."

Grandmother smiled at me and asked, "Would you like to hear what she had to say?" 
हजुरआमा मतिर हेरेर हास्दै सोध्नुभयो," तिमीलाई पनि सुन्नु मन छ उसले के भनेको थियो?" 

Where Hummingbirds Come From

"Oh boy!"   I thought, as I eagerly shook my head yes.  "This is just what I was hoping for."

"ओह बोय!"  मलाई लाग्यो, कि मैले धेरै उत्सुकसाथ हुन्छ भनि टाउको हल्लाए.  “यहि नै मेरो इच्छा पनि थियो."

This is the way my grandmother told me......  
यसरी मेरो हजुरआमाले मलाई भन्नुभएको थियो.........

"It was the time of the new beginning, when the leaves bust open on the trees, and flowers start to blossom."  Grandmother explained.  "In a meadow, up in the mountains, near the cabin where I was born, a babbling brook appeared out of nowhere." 

"यो नयाँ समयको सुरुवात थियो, जब रुखमा नयाँ पातहरु पलाउन लागेका थिए, फुलहरु फुल्न लागेका  थिए."  हजुरआमाले बताउनुभयो. "   घाँस भएको, माथी पहाडमा,  सानु कूटियामा जहाँ मेरो जन्म भएको थियो, कहीबाट सानो खोला  देखापर्यो."