Language Learning Creations by Crouch Children's Book Interactive Vocabulary Learning Games Creations by Crouch Language Learning English Learning Audio Files MP3s Main Page
social media How the Fox Got His Color on Facebook How the Fox Got His Color on YouTube mail to artist

ResourcesAlphabet Alliteration
अक्षर को अनुप्रास

Bilingual Nepali-English Alphabet Alliteration by Adele Marie Crouch

Translated by Richa Pokhrel

Aunt Abby ate an apple

अबिकाकीले स्याउ खानुभयो   
(apple)(स्याउ)

Busy bees buzzed on the blooms

मौरिहरु फुल मा भुनभुनाउनमा ब्य्स्त छन्       
(bee) (मौरि)

Chris caught Cathy’s cat

कृश ले क्याथिइको बिरालो पक्र्यो  
(cat) (बिरालो)

 

 

 

 

 


Alphabet Alliteration

Dave’s dancing dog delighted Daisy

देवको नाच्ने कुकुरले डेजिलाई आनन्द दियो  
(dog) (कुकुरल)

Ed’s elephant eats eggplant

एद्को हाथिले भान्टा खान्छ  
(elephant) (हाथि)


Frog by Adele Marie Crouch

 

 

 

Gary grew green grapes

गेरिले हरियो अङ्गुरहरु फलायो
(grapes) ( अङ्गुर)

Henry the Hippopotamus is happy

हेंर्य हिप्पो खुसि छा हिप्पोपोटामस हेन्री खुशी छ 
(hippopotamus) ( हिप्पोपोटाम)